اعضا هیئت مدیره و همکاران شرکت آذرین بارو

مهندس امید مودتی

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره

تاریخ تولد :  1351

تحصیلات :  کارشناسی مهندسی عمران - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز -  1375

تخصص :  مدیریت پروژه – مدیریت طرح و اجرا

سال های همکاری با شرکت : از سال 1378  تاکنون

 
     رديف                نام و نام خانوادگی : امید مودتی 

نام موسسه

محل خدمت

سمت

تاريخ شروع و خاتمه

1

مهندسین مشاور طرح آفرینان درمان آینده

تهران

عضو هیئت مدیره و مدیر پروژه

1386/9تاکنون

2

شرکت آذرین بارو

تهران

مدیر عامل و

رئیس هیئت مدیره

1378/10

تاکنون

3

شرکت شاهد خاورتهرانسرپرست کارگاه1377/71378/9

4

شرکت شعله خاورتهرانسرپرست کارگاه1375/81377/9

نادر سیگارودی

نائب رئیس هیات مدیره

تاریخ تولد :  1352

تحصیلات :  کارشناسی مهندسی عمران - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز -  1375

تخصص :  مدیریت پروژه – مدیریت طرح و اجرا – اجرای اسکلت های فلزی

سال های همکاری با شرکت : از سال 1392  تاکنون

 
     رديف                نام و نام خانوادگی : نادر سیگارودی

نام موسسه

محل خدمت

سمت

تاريخ شروع و خاتمه

1

مهندسین مشاور بابیلون

تهران

مدیر پروژه

1383/8تاکنون
بالا